Discogrāfica independent creada per editar, distribuir, promocionar i protegir el copyright dels treballs, gravacions i videos musicals del grup de rock alternatiu Antagōnics. Independent record label that coordinates the production, manufacture, distribution, promotion, and enforcement of copyright protection of sound recordings and music videos of the alternative rock band Antagonics.
© 2016 AN RECORDS.